Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jawor, przeznaczonej do zbycia.

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

 

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), dnia 13.07.2018 r. na stronie internetowej (BIP Gminy Jawor) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostały wywieszone na okres 21 dni:

–     zarządzenie Nr 994.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, dot. lokalumieszkalnego nr 4 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A w Jaworze wraz z wykazem, zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

–     zarządzenie Nr 995.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 906.2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia dot. lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 32 w Jaworze,

–     zarządzenie Nr 996.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przechodu na części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jawor, oznaczonej działką nr 119/8 o powierzchni 0.1676 ha, położonej w Jaworze w Obr. Nr 7 – Stare Miasto przy  ul Jarosława Dąbrowskiego.