W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe “COM-D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. (76) 870 30 26.

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych):
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z
terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
2) dla selektywnie odbieranych odpadów – metale i tworzywa sztuczne
a) dla zabudowy jednorodzinnej:
worki – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
pojemniki w systemie gniazdowym – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
b) dla zabudowy wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych:
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
3) dla selektywnie odbieranych odpadów – papier:
pojemniki w systemie gniazdowym – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
4) dla selektywnie odbieranych odpadów – szkło:
pojemniki w systemie gniazdowym nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
5) dla odpadów ulegających biodegradacji:
a) z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w workach lub pojemnikach do tego przeznaczonych, lub pojemnikach zlokalizowanych w gniazdach w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z zabudowy wielorodzinnej z pojemników zlokalizowanych w gniazdach nie rzadziej
niż jeden raz na tydzień przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,

Częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna odbywać się raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Odpady komunalne powinny być odbierane od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00.