UWAGA. Zmiana numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą to indywidualne konta bankowe, przypisane do konkretnej nieruchomości. W styczniu 2018 roku właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty, numerze nowego rachunku bankowego oraz blankiety do wpłat gotówkowych. Przypominamy o konieczności zmiany numerów rachunków w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XX/109/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, Burmistrz Miasta Jawora zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2016 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi zryczałtowaną opłatę od gospodarstwa domowego i uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym, a także od faktu czy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, bądź nie.

OPŁATA ZA ODPADY
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane w sposób selektywny,
w zależności od wielkości gospodarstwa domowego wynosi:

1) 14,00 zł-gospodarstwa domowe – 1 osobowe,
2) 27,00 zł-gospodarstwa domowe – 2 osobowe,
3) 39,00 zł-gospodarstwa domowe – 3 osobowe,
4) 50,00 zł-gospodarstwa domowe – 4 osobowe,
5) 60,00 zł-gospodarstwa domowe – 5 osobowe,
6) 65,00 zł -gospodarstwa domowe – 6 osobowe i większe.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady nie są zbierane w sposób selektywny (zmieszane),
w zależności od wielkości gospodarstwa domowego wynosi:

1) 20,00 zł – gospodarstwa domowe – 1 osobowe,
2) 38,00 zł – gospodarstwa domowe -2 osobowe,
3) 55,00 zł – gospodarstwa domowe -3-osobowe,
4) 72,00 zł – gospodarstwa domowe – 4- osobowe,
5) 87,00 zł – gospodarstwa domowe – 5-osobowe,
6) 100,00 zł – gospodarstwa domowe – 6-osobowe i większe

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych nie uległy zmianie.
Za jednorazowy odbiór pojemnika z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane): stawka opłaty wynosi za pojemnik :

1) o pojemności 110 l – 13,31 zł,
2) o pojemności 240 l – 27,95 zł,
3) o pojemności 1100 l – 128,08 zł,
4) kontener 7-8 m3 – 815,08 zł – 931,52 zł
5) kontener 16 m3 – 1.863,03 zł
6) kontener 34 m3 – 3.958,95 zł
7) dla pojemników o innej pojemności niż wymienione w pkt. 1-3 stawka opłaty stanowi iloczyn pojemności pojemnika (m³) oraz stawki 116,44 zł. za m³.

Za jednorazowy odbiór pojemnika z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane): stawka opłaty wynosi za pojemnik :

1) o pojemności 110 l – 17,51 zł,
2) o pojemności 240 l – 36,77 zł,
3) o pojemności 1100 l – 168,53 zł,
4) kontener 7-8 m3 – 1.072,47 zł – 1.225,68 zł
5) kontener 16 m3 – 2.451,36 zł
6) kontener 34 m3 – 5.209,14 zł
7) dla pojemników o innej pojemności niż wymienione w pkt. 1-3 stawka opłaty stanowi iloczyn pojemności pojemnika (m³) oraz stawki 153,21 zł. za m³.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Jaworze.