VII Edycja Konkursu „zDolne NGO”

Zapraszamy przedstawicieli jaworskich stowarzyszeń do zgłaszania się w konkursie dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności). Termin zgłoszeń mija 15 sierpnia 2018 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu „zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym formularzu zgłoszeniowym (PLIKI DO POBRANIA)

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Harmonogram
VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 17.07.2018 r. – ogłoszenie VII Edycji Konkursu „zDolne NGO”
• 18.07–15.08.2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• II połowa sierpień 2018 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• 10.09.2018 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:
Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701a
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

Pliki do pobrania

RODO w organizacji pozarządowej
Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpiło przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe, w tym również organizacji pozarządowych.

Pliki do pobrania:
RODO-NGO-Wskazowki

 

Pliki do pobrania: