System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych
W 2016 roku Wydział zgłosił Gminę Jawor do udziału w projekcie. Uzgodniono szczegóły współpracy, w związku z czym w mieście, w dniu 20 lutego 2017 r. zainstalowana została specjalna tablica ukazująca prognozę stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Ponadto w mieście będzie badane realne stężenie pyłów z wykorzystaniem specjalnej mobilnej stacji pomiarowej.

Znowu razem
POWT Interreg V-A CZ-PL 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa; ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, W TRAKCIE REALIZACJI; tytuł: „Znowu razem” adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i ich kolegów z partnerskiego Turnowa. Wniosek złożony 09.2016 r. W projekcie przewidziano integrację uczniów polskich i czeskich poprzez wyjazdowe zajęcia sportowe – zimą narciarstwo (już zrealizowane), latem sporty wodne. Strona czeska złożyła w tym samym czasie wniosek komplementarny. Projekt opiewa na 21 052,68 EURO (około 90 000,00 zł). Dofinansowanie: 18 947,41 EURO (około 81 470,00 zł).

Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor

 Gmina Jawor otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie do projektu edukacyjnego pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”. Kwota dofinansowania – 1 057 867,42 zł. udział własny gminy 55 677,31 zł.. Całkowita wartość projektu – 1 113 544,73 zł.

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5 i przekształconym Gimnazjum nr 2 w Jaworze w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019r. Wsparciem objętych zostanie 310 uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą zajęcia: rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto 117 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie: wykorzystania metod eksperymentu w edukacji mających na celu podnosienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły zostaną wyposażone min. w sprzęt komputerowy i niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć w pracowniach: przyrodniczej, matematycznej i informatycznej.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor
RPOWD, Poddziałanie 3.3.1.; ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, PRZED PODPISANIEM UMOWY (planowany termin: WRZESIEŃ 2017); efektywność energetyczna; tytuł: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”; wniosek złożono 23.05.2016 r., w Jaworze projektem objęte zostały 3 budynki: MOPS, SP nr 4 oraz Przychodnia Rejonowa przy ul. Moniuszki. Projekt opiewa na 3 429 598,20 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 20/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE 2 281 855,29 złotych.

Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową
RPOWD, Poddziałanie 5.1.1. UMOWA PODPISANA 19.07.2017 r.; drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne; tytuł: „Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową”; wniosek złożono 13.06.2016 r. Projekt opiewa na 12 042 434,64 zł (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 64/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 10 236 069,45 zł.

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; tytuł projektu: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. UMOWA PODPISANA 24.04.2017r. Instytucja Zarządzająca konkursem: NFOŚiGW. Realizacja projektu: lata 2017-2023. Trzy główne elementy projektu: budowa Przepompowni Ścieków, budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków do Oczyszczalni Ścieków (OŚ), modernizacja OŚ wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych. Projekt opiewa na 86 583 043,25 zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy złote, 25/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 45 014 830,34 zł.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPOWD), Poddziałanie 2.1.1. E-usługi publiczne; tytuł: „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”; UMOWA PODPISANA 14.04.2017; wniosek złożono 20.04.2016 r.; projekt dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miejskim oraz częściowo w Jaworskim Ośrodku Kultury. Jest to projekt partnerski z gminami Wądroże Wielkie i Mściwojów. Projekt opiewa na 3 543 575,10 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100). Dofinansowanie ogółem – 3 012 038,88 zł; Część jaworska: 1 312 113,12 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 1 115 296,15 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 
Polityka prywatności aplikacji mobilnych  

Senior-WIGOR
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Senior-WIGOR (końcówka 2015) – ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
w Jaworze”. Projekt dotyczył utworzenia placówki na terenie miasta Jawora i opiewał na 316 tys. zł., zrealizowany został za 261 948,45 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 178 218,10 zł.

Senior-WIGOR (2016) – ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Jaworze”. Projekt opiewał na 217 347,00 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 52 800 zł.

Senior+ (marzec 2017) – wniosek w Module II, tytuł: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” (dawniej: Senior-WIGOR). Kontynuacja wnioskowania w zakresie wsparcia dla funkcjonujących Dziennych Domów. Tym razem Ministerstwo przewidziało dofinansowanie w wysokości 300 zł do podopiecznego (rok poprzedni to – 200 zł/os.). Projekt opiewa na 238 551,98 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 79 200 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 64 944,00 zł.

Lokalny Animator Sportu 2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki; konkurs Lokalny Animator Sportu 2016; ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; dla MSiT temat prowadzi Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej; wsparcie pracy dwóch animatorów na Orliku w Jaworze przez 2016 r. Projekt opiewał na 18 000,00 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 9 000 zł.

Konkurs Lokalny Animator Sportu 2017; ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY; realizuje OSiR; prowadzący: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej; wsparcie animatorów na Orliku w Jaworze przez 2017 r. Projekt opiewa na 19 800,00 zł. DOFINANSOWANIE: 9 900,00 zł.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna; Lokalny Program Rewitalizacji
ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji”. Projekt opiewał na 102 953,51 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 85 462,65 zł.

W styczniu 2016 r. Gmina Jawor złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie dotacji na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie dokumentu obejmowało m.in. przeprowadzenie badań socjologicznych i zorganizowanie szeregu spotkań z mieszkańcami. Działania te służyły wyznaczeniu tych części miasta, które najbardziej potrzebują realizacji działań rozwojowych.

Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miasta skupiającą się na wyznaczeniu obszarów w mieście, na których występują zjawiska problemowe w celu ich ożywienia, odnowy, czy nadania im nowych funkcji. Punktem wyjścia jest zawsze sytuacja społeczna na danym obszarze, dlatego warunkiem koniecznym dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji było zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych a także przedsiębiorców.

Rewitalizacja Jawora w najbliższych latach będzie prowadzona na wyznaczonym obszarze w oparciu o dane uzyskane w procesie przygotowywania LPR na lata 2016-2023.

Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie

Konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, numer konkursu POIS.2.5/1/2015.

Operatorem konkursu pt. „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” (typ projektu 2.5.2) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt projektu: 792 278,04 PLN; wnioskowana wysokość dofinansowania: 635 089,04 PLN.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Rozwijanie współpracy interkulturowej między Jaworem i Niesky

1. Tytuł projektu / Projekttitel
Rozwijanie współpracy interkulturowej międzyJaworem i Niesky
Entwicklung der interkulturellen Zusammnearbeit zwischen Jawor und Niesky

2. Program/ Programm
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020
Kleinprojektefonds (KPF)INTERREGPolen – Sachsen 2014-2020

3. Finansowanie / Finanzierung
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte
Gmina Miejska Jawor
www.jawor.pl

5. Partner projektu/ Projektpartner
Grosse Kreisstadt Niesky
www.niesky.de

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od lipca do września 2017 r. W dniach 1.07-24.08.2017 zostaną przeprowadzone działania przygotowawczo-organizacyjne. Puntem kulminacyjnym projektu jest spotkanie miast partnerskich w dniach 25-27.08.2017 r. Ta data została wybrana nieprzypadkowo, w tym czasie odbywa się w Jaworze tradycyjne słynne Święto Chleba i Piernika, w którym wezmą udział zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozostałych miast partnerskich Jawora – Niepołomic, Roseto degli Abruzzi (Włochy) i Berdyczów (Ukraina). Jest to najlepszy czas na pokazanie osiągnięć partnerskich. Natomiast okres od 28.08-30.09.2017 to czas na część sprawozdawczą, kiedy to beneficjent rozliczy przyznaną dotację. Projekt zakłada wymianę doświadczeń partnerskich na dwóch poziomach:
1.Poziom samorządowej wymiany doświadczeń,
2.Poziom prezentacji praktycznych aspektów partnerstwa.
Ad.1 Przewidziano paradę z prezentacją miast partnerskich, spotkanie samorządowców i turniej strzelecki miast partnerskich.
Ad.2 Odbędą się prezentacje artystyczne zespołów z miast partnerskich oraz prezentacje wystawiennicze produktów regionalnych.
Ponadto projekt uwzględnia działania informacyjno-promocyjne.

Das Projekt wird ab Juli bis September 2017 durchgeführt. An den Tagen ab 01. Juli – bis zum
24. August 2017 soll organisatorische-und –Vorbereitungsphase erfolgen. Der Kulminationspunkt ist das Treffen/Meeting der Partnerstädte an den 25-27 August 2017. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt, denn es findet an diesem Termin in Jawor traditonelles, berühmtes Fest des Brotes und des Lebkuchens statt. An diesem Fest nehmen alle Partnerstädte (Niesky – De, Roseto degli Abruzzi – It, Berdyczow – Ukraina, Niepołomnice -Pl teil. Es ist beste Zeit ,alles was Gute in den Partnerstädten ist, zu präsentieren. Ab 28. August bis zum 30. September 2017 erfolgt Rechnungslegung und
meritorische Berichterstattung. Im Projekt soll Erfahrungsaustausch auf zwei Ebenen erfolgen:
1. Selbsverwaltung und Erfahrungsaustausch;
2. Präsentation der praktischen Aspekten der Partnerschaft;
Ad. 1 Umzug/Parade der Partnerstädte , das Treffen der Beamten und Schießturnier zwischen
Partnerstädten.
Ad. 2 Es finden auch Künstlerpräsentationen aus Partnerstädten statt und es warden auch Partnerstände mit regionalen Produkten zum Probieren präsentiert.
Informations-und Oeffentlichkeitsarbeit.

7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)
Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy partnerskiej, która przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kulturowej obszaru pogranicza.
Im Rahmen des Projektes soll eine Intensievierung
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
erfolgen. Gleichzeitig soll sie zur kulturellen

8. Wskaźniki/ Indikatoren
Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 210 (96 PL, 72 SN, inni/sonstige – 42)
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare – 5

9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
01.07.2017 – 30.09.2017

10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben
Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) – 28 242,80 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) – 24 006.38 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) – 1 412,14 EUR
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) – 2 824.28 EUR

Projekt pn. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość – przemiany miast Jawora i Turnova”

Program:

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

 

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Beneficjent:

GMINA JAWOR

 

Partner projektu:

MĚSTO TURNOV

Opis projektu:

Po stronie polskiej brak jest dostatecznej wiedzy historycznej dotyczącej Polski walczącej o swoją niepodległość, co przedkłada się na zbyt małe zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w organizację rocznic upamiętniających tamte wydarzenia. Świadomość historyczna wśród społeczeństwa jest szczególne ważna, ze względu na burzliwe dzieje naszego kraju i znaczące postacie historyczne, które poprzez swoje zasługi dla odzyskania Niepodległości powinny być znane w całej Europie. Podobna sytuacja ma miejsce także po stronie czeskiej. Rozwijanie współpracy społeczności obu krajów stanowi więc korzyść obopólną dla Polaków i Czechów.

Cel projektu:

Projekt adresowany jest do mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, instytucje samorządowe, ludzi kultury oraz rzemieślników. Dzięki realizacji zamierzeń wzrośnie integracja na poziomie lokalnym, pogłębiona zostanie współpraca między mieszkańcami i instytucjami w formie spotkania grup zainteresowań, nawiązywanie nowych kontaktów, w tym także biznesowych oraz zacieśnianie stosunków partnerskich itp.

Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim poszerzenie świadomości historycznej dotyczącej okresu walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.  Podniesienie poziomu wiedzy o wspólnym obszarze, promowanie obecnej współpracy transgranicznej w oparciu o wspólną faktografię historyczną, pobudzenie do przyszłych wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej.

Działania realizowane w ramach projektu:

1) czerwiec – październik – spotkania warsztatowe i robocze z partnerem czeskim, w celu przygotowania materiałów do wystawy pn. „Przemiany miast Jawora i Turnowa w czasie”, a także stworzenia wspólnych dwujęzycznych tablic upamiętniających stulecie niepodległości obu narodów. Jednocześnie zostanie ustalona procedura zakupu dwóch ławek parkowych symbolizujących polsko-czeskie partnerstwo.

2) sierpień – trzydniowe spotkanie miast partnerskich w Jaworze podczas międzynarodowego Święta Chleba i Piernika w terminie od 24 do 26 sierpnia 2018 r. Podczas spotkania zostaną uczczone obchody stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polskę i Republikę Czeską niepodległości. W spotkaniu wezmą udział zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozostałych miast partnerskich – Niepołomic, Niesky (Niemcy), Roseto degli Abruzzi (Włochy), Berdyczowa (Ukraina). Podczas święta zostaną zaprezentowane  produkty regionalne, a także wspólnymi siłami cukierników z Polski i Czech, zostanie ułożony Piernik Niepodległościowy z flagami obu narodów oraz zostanie zaprezentowany dorobek kulturowy partnera projektowego w postaci występów artystycznych na scenie.

3) wrzesień – trzydniowe spotkanie miast partnerskich w Turnowie (Czechy) w terminie od 26 do 28 września 2018 r., podczas obchodów rocznicy powstania państwa czeskiego, święta św. Wacława, patrona Czech. Delegacja z Jawora weźmie udział w spotkaniu, które będzie koncentrować się na poznaniu kulturowych i historycznych atrakcji Turnova i okolic, wzbogacone zajęciami sportowymi. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele innych miast partnerskich Turnowa. Uczestnicy zapoznają się z rozwojem miast Turnow i Jawor za pośrednictwem wystawy „Przemiany miast Turnov i Jawor w czasie” i wezmą udział w zespołowych grach sportowych. Spotkanie zostanie zakończone odsłonięciem ławki z tablicą upamiętniającą czesko-polskie partnerstwo i 100 lat niepodległości obu narodów.

4) listopad – zwieńczeniem projektu będzie spotkanie partnerów z Polski i Czech w Jaworze w dniu 11 listopada 2018 r. – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie stanowić będzie zwieńczenie projektu. Wezmą w nim udział  partnerzy z Polski i Czech,  w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie będzie koncentrować się na lepszym poznaniu i promowaniu spuścizny historycznej i kulturowej Jawora oraz wiedzy na temat dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Wydarzenie będzie wzbogacone zajęciami sportowymi, pod hasłem „Biegiem do wolności” oraz wystawą pn. „Przemiany miast Jawora i Turnowa w czasie”. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie inscenizacja historyczna, która przybliży uczestnikom święta przebieg wydarzeń historycznych zmierzających ku wolności Polaków i Czechów. W sceny będą wplecione wątki najważniejszych postaci symbolizujących wolność i niepodległość – Józefa Piłsudskiego i Tomáša Garrigue Masaryka. Trwałym symbolem rocznicy będzie odsłonięcie ławki partnerskiej Jawor-Turnov i mosiężnej tablicy pamiątkowej na 100-lecie Niepodległości, które zostaną ustawione w Parku Miejskim w Jaworze. Wystawa będzie fotograficzna i jako wspólne przedsięwzięcie obu stron projektu zostanie zaprezentowana w Jaworze i Turnovie. Jej celem jest ukazanie procesu rozwoju i przemian obu miast na przestrzeni czasu a także zwiększenie świadomości mieszkańców, jako uczestników procesu tworzenia wielokulturowego dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Wystawa zostanie zaprezentowana w Turnowie podczas spotkania – 100-lecia Niepodległości RCz (26-28.09.2018) i w Jaworze podczas spotkania – 100 lat Niepodległości RP w Jaworze (11.11.2018).

Wskaźniki:

Zaplanowane działania pogłębią współpracę przedstawicieli samorządów i władz lokalnych (wielodniowe spotkania, warsztaty) i zostaną wykorzystane na rzecz poprawy wzajemnej współegzystencji społeczności lokalnych w regionie przygranicznym (np. wystawa). Projekt bezpośrednio wspiera zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami na pograniczu polsko czeskim poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między przedstawicielami samorządów i władz administracyjnych. Wartością dodaną jest udział przedstawicieli samorządów innych miast partnerskich Jawora.

Rzeczowa realizacja projektu:

Przewidywany termin rozpoczęcia: 21. 5. 2018

Przewidywany termin zakończenia: 21. 12. 2018

Wydatki projektowe:

Wydatki całkowite: 18 845,36 €

Dofinansowanie z EFRR (85 %): 16 018,55 €