Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Jaworze

Centrala: +48 76 870 20 21 ♦ Sekretariat: +48 76 870 22 01 ♦ Fax: +48 76 870 22 02

Jednostka

Osoby

Nr pok.

Nr tel.

BURMISTRZ Emilian Bera 10 A 101
Z-ca BURMISTRZA Agnieszka Rynkiewicz 11 101
SEKRETARZ GMINY Monika Żmijewska 10 B 101
SEKRETARIAT Daria Ogrodowska 10 101
SKARBNIK GMINY Anna Kołodziej 12 106
RADCY PRAWNI Paweł Kogut, Lilla Gruntkowska 11 A 146
Kontrola Zarządcza i Szacowanie

Ryzyka

Monika Kostrzewa- Księżuk 17 148
Audytor wewnętrzny Andrzej Pluta 6 185

Wydział Organizacyjny

Sprawy pracownicze, zgłoszenia  ZUS

czas pracy

Archiwum zakładowe, sprawy socjalneochrona danych, czas pracy

Krystyna Sasiela

Dagmara Pilch

Czesława Kozłowska

Justyna Skulska

24

24

22

22

131

131

130

130

Kancelaria Agnieszka Litwińska 8 134
Paulina Bańkowska, Kamila Liwińska 8 100
Bożena Bober,  Zdzisław Korybski 8 100
Praktyki, wybory Agnieszka Rula 14 136
Spółki Gminy, umowy Joanna Staszek 14 137
Sprawy administracyjno-gospodarcze Irena Mazur 13 160
Informatyka i komputeryzacja Dawid Bania, Daniel Witkowski 3 138

Wydział Funduszy Europejskich

Naczelnik Wydziału Alicja Lewkowicz 15 135
Agnieszka Machowska, Tomasz Kościów 15 151

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Naczelnik Wydziału Jacek Baszczyk 2 111

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Powierzenie obowiązków Kierownika

Referatu GN

Izabela Milaniuk 21A 120
Obrót mieniem komunalnym Joanna Ejlak, Małgorzata  Nowak 21 123
Przetargi, podziały nieruchomości,

plan zagospodarowania przestrzennego

Jolanta Trojanowska

Lidia Wrońska

23 128

 

Sprzedaż lokali użyt., dzierżawa  garaży Dominika Bury 23 122

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Natalia Paruch 5 118
 sprawy mieszkaniowe

inwestycje, sprawy wydziałowe

oświetlenie, młynówka

gosp. niskoemisyjna, zwierzęta bezdomne

drogi

Ewa Muczyńska

Barbara Listek

Tomasz Greniuch

Joanna Chlebicka

Łukasz Łyś

5

5

5

5

5

113

113

110

110

116

Administrator Cmentarza Komunalnego In  Inez Wiosetek-Gawkowska 4 126
Ochrona  Środowiska Iwona Żmuda 4 126

Referat Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2

Sprawy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi Anna Kochanowska, Elżbieta Jakimowicz

Helena Szpilewska, Urszula Nowak

1

 

181

183

Wydział Księgowości Urzędu

Naczelnik Wydziału Dorota Gronostal 17 165
Księgowość Urzędu Diana Paluchiewicz, Irena Kamińska,

Helena Sienicka, Marta Szember, Karolina Łękawa

17 A 169

168

Płace, rozliczenie ZUS,

podatek VAT, przelewy

Janina Stempel

Edyta Michałków, Natalia Rogaczewska

25

25

170

171

Wydział Podatkowy i Windykacji Należności

Naczelnik Wydziału Izabela Sozańska 9 155
Sprawy podatkowe Elżbieta Kurek, Klaudia Jakimko

Ewelina Pancerz

7

7

177

177

Sprawy windykacji należności Anna Taratycka, Anna Gajda, Karolina Kaim 9 156

 

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej ul. Zamkowa 2

Naczelnik Wydziału Leszek Światkowski 7 190
Sprawy wydziałowe  Małgorzata Haczkiewicz, Jakub Jagiełło

Roksana Lenart, Katarzyna Husar-Piątkowska

Jacek Bańkowski

7

7

7

194

192

192

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia ul. Zamkowa 2

 Naczelnik Wydziału   Wiesław Szymczyk 1 220
Profilaktyka uzależnień i zdrowie

dotacje dla organizacji pozarządowych dotacje dla przedszkoli , stypendia sportowe i za wyniki w nauce

Oświata, kultura

Wanda Kaczor-Wituszyńska

Paulina Misiura

Emilia Kowalczyk

Elżbieta Regulska

Dorota Janik

2

1

1

1

1

221

223

223

223

225

Stanowiska

Biuro Rady Miejskiej Dorota Bober

Marta Dacko

18 76 870 24 89

140, 142

Zamówienia publiczne Alicja Błońska 13 161
BHP Janusz Budziński

ul. Poniatowskiego 22

603 389 215
Obrona Cywilna

Ochrona Informacji Niejawnych

Henryk Kędziora

ul. Zamkowa 2

6 76 870 22 09

197

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Punkt Informacyjny – Kancelaria Anna Olko 1 230
Referat Świadczeń Paulina Belica

Izabela Paczyńska

2A

2B

500

236

Podatki i opłaty lokalne Agnieszka Skutnicka 4 233
Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych Magdalena Haczkiewicz 5 234
Kasa Nr 1 Jadwiga Rokosz 10 247
Kasa Nr 2 Iwona Pawlinow 11 248
Odpady komunalne Krzysztof Chrzanowski 12 249

Wydziału Spraw Obywatelskich

Naczelnik Dorota Szerszeń 2 241
Zgromadzenia, imprezy masowe,

sprawy wojskowe

Anna Marchlewska 2 241

 

Dowody osobiste, ewidencja ludności,  numery PESEL, rejestr wyborców Anna Machna

Katarzyna Rutkowska

1

1

239

239

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Krystyna Chrapkowicz 3 246
Danuta Dobrzeniecka 4 245